Home

Frågor om trivsel i skolan

Frågor och svar - Riksäpplets gymnasiu

 1. görs djupintervjuer av slumpvis utvalda elever där frågor om trygghet och trivsel ställs
 2. Om Trivselprogrammet. Trivselprogrammet är ett program för aktivitet och inkludering i skolan där vänliga och respektfulla trivselledare i årskurs 3-9 skapar möjligheter för ökad aktivitet på rasterna. Trivselprogrammet sätter också fokus på ökad aktivitet i undervisningen med hjälp av aktiva undervisningsupplägg
 3. När du har kontakt med eller besöker en skola kan du först titta på de uppgifter om skolan som finns i verktyget Hitta och jämför skola. Utifrån dessa uppgifter kan du ställa frågor till skolan om till exempel elevernas resultat eller om lärarna

Om Trivselprogrammet Trivselledare

 1. 08-586 080 00, telefontid vardagar kl 9.00-12.00. Om du har frågor om vilka regler som gäller i skolan kan du också kontakta Skolverkets upplysningstjänst, 08-527 332 00, telefontid vardagar kl 09.30-11.30 och 13.00-15.00 eller upplysningstjansten@skolverket.se. { {messageData.StatusText}
 2. Den här enkäten ger en nulägesbild av trygghetsarbetet och det sociala klimatet på er skola, och är en bra grund för ert fortsatta arbete. Frågorna i enkäten handlar om trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier, otrygga platser samt elevernas och personalens upplevelse av skolans trygghetsarbete. Hur
 3. Skolverket har gjort urvalsundersökningen Attityder till skolan vart tredje år sedan 1994, vilket ger möjligheter att följa utvecklingen över tid. Undersökningen svarar bland annat på frågor om trivsel, stöd, motivation, lärande, krav, stress och förtroendet för olika aktörer i skolsystemet
 4. På trivselskolor ska barn och unga vara aktiva och inkluderande! Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna. 1450 grundskolor i Norge, Sverige och på Island deltar i programmet. Visste du att ca 370 000 barn och ungdomar har en trivselledare på sin skola

Allmän trivsel i skolan, Version 1 (årkurserna 3 - 4) Allmän trivsel i skolan, Version 2 (årkurserna 3 - 4) Bedömningen i skolan (årkurserna 5 - 6) Arbetsklimatet i skolan (årkurserna 5 - 6) Skolmiljön, rasterna och reglerna (årkurserna 5 - 6) Klassens arbetsklimat (årkurserna 5 - 6) Jaguppfattning, elevbild (årkurserna 5 - 6 Att slå vakt om skolan som en särskild verklighet, ta vara på den överskridande potential som finns i leken och i spelet och åter diskutera vad som egentligen utmärker en fungerande skolkultur. Artikeln baseras på forskningsprojektet Skola i kulturell identitet, finansierat av skolverket. Artikeln anknyter till boken Ljusnande framtid

Skolan ska vara en trygg plats. Idag finns det, på många skolor i landet, problem med otrygghet, mobbning, skadegörelse m.m. som i förlängningen kan öka risken för att elever rekryteras till kriminalitet. Enligt Travis Hirschi, som utformat teorin om sociala band, har skolan och familjen e Klimatet i skolan ska vara sådant att varje elev känner trivsel och trygghet och där varje person blir bemött med respekt och respekterar andra och där allas lika värde är en självklarhet. Elevhälsan ska omfatta alla elever och speciellt de som är i behov av särskilt stö Varje skola behöver hitta sitt eget sätt som känns meningsfullt. Det kan bland annat handla om att knyta an till redan befintliga arbetssätt. Många skolor genomför till exempel enkätundersökningar för att kartlägga elevernas trivsel och förekomsten av kränkande behandling ganska bra med både skolan, lärarna och med klasskamraterna. 78 % trivs mycket eller ganska bra med andra elever på skolan. 1-2 % av eleverna i årskurs 3 uppger att de trivs mycket dåligt med skolan, klasskamrater, andra elever och lärarna. 86 % av eleverna i årskurs 3 uppger att det finns vuxna i skolan de kan vända sig till om de få Det kollegiala samtalet och relationen mellan lärare och elever, men också elever emellan är viktigt för att skapa trygghet och trivsel. - Att skapa breda kontaktnät eleverna emellan skapar ett tillåtande klimat. Därför gör vi om lärgrupperna varje läsår. Ju fler möten elever emellan desto tryggare blir de, säger Olof

Tips på frågor till skolan - Utbildningsguide

Samtalet handlar om trivsel, utveckling och lärande. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är: saker som jag gjort och lärt mig under terminen; hur arbete med tidigare överenskommelser har gått; hur jag trivs, vad jag tycker om att göra, vad jag vill lära mi Skolan ska aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Elever i skolan är skyddade mot diskriminering med koppling till dessa grunder: etnisk tillhörighet; funktionsnedsättning; kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; religion eller annan trosuppfattning; sexuell läggning; ålde i skolan är: trygghet och trivsel. Vidare säger han att: Detta (trygghet och trivsel, egna not.) är utgångspunkten och förutsättningar för all verksamhet i skolan. Den skola där det inte råder trygghet och trivsel har inga förutsättningar att lyckas med andra uppdrag såsom lärande och fostran. (s.17)

Skolans utformning - trygghet och trivsel. Fråga: Det finns farhågor med att bygga en stor skola. Man befarar öppna och flexibla ytor med allt för mycket glaspartier. Farhågorna handlar om otrygghet och möjligheter att skapa relationer mellan personal och elever. Hur skapar vi individanpassning, trygghet och trivsel i vår nya Järvenskola Olika aspekter på trygghet i skolan som påverkar trivseln. Hoppa till - Man kan ju fråga sig om grova fall av mobbning är skolans interna angelägenhet eller är det ett fall. få veta lite mer om Visättraskolan inför skolvalet. Det finns mycket att berätta, och det är svårt att få med allt. Besök oss därför gärna på Facebook eller på Instagram för att få en inblick i den dagliga verksamheten. Hör gärna av er till oss om ni har några specifika frågor. Kontaktuppgifter till oss i ledningen hittar ni HÄR Handlar om: Frågor som skapar en klassrumsmiljö där eleven vågar testa att göra fel och det får eleverna att utvecklas. Att bygga relationer till våra elever och att skapa trivsel i klassrummet och efter skolan. Exempel: När känner du att du blir tagen på allvar i skolan

som gör frågan om trivsel dubbelbottnad och komplex då den rymmer en mängd uppfattningar och antaganden om vad trivsel är. Detta har bidragit till min undran kring hur pedagoger talar om trivsel i skolan och hur trivsel förmedlas av pedagoger i en vardaglig kontext Trygghet, tillhörighet och trivsel är grundbulten tillbaka till skolan för elever med problematisk skolfrånvaro. Det visar Tobias Forsell som forskat om orsaker till omfattande frånvaro men också hu

Frågor & svar - Din rätt i skola

Kartläggningsprocess för skolan Friend

Vi mäter trygghet och trivsel varje år med alla elever som går i årskurs 2. Senaste mätningen (februari 2017) visade att 97 % upplever sig trygga på skolan. 89 % rekommenderar sitt program till andra elever. (Källa KSL:s länsenkät 2017) Se till att eleverna trivs i din skola, då kommer de att utvecklas och växa. Du kan anpassa mallen eller lägga till egna frågor så att enkäten passar just din skola. Om du vill skapa en enkät med mallen för hur eleverna trivs registrerar du dig eller loggar in på SurveyMonkey. Där kan du välja mallen när du börjar skapa en enkät Trygghet och trivsel. Den här kartläggningen ger en nulägesbild av trygghetsarbetet och det sociala klimatet på er skola, och är en bra grund för ert fortsatta arbete Trygghetsplanen följs upp genom frågor på utvecklingssamtal samt riktade gruppsamtal, där diskuteras stämning, trivsel och trygghet på skolan. Grupperna består av representanter med olika kön, ålder och etnisk bakgrund. Diskussionerna förs med pedagoger från varje arbetslag. 1.8 Vårdnadshavarnas delaktighe Folkhälsans dialogduk för klasser erbjuder ett sätt att jobba tillsammans kring klassens trivsel, både när eleverna ses i skolan och via skärm. Genom att satsa på god trivsel i klassen förebygger man kränkningar, mobbning och utanförskap. I arbetet med dialogduken blir eleverna delaktiga i en gemensam överenskommelse som bygge

Elevhälsa – Lunds Fordonstekniska Gymnasium

Du kan anmäla synpunkter och klagomål på tre sätt: • Vänd er direkt till den person som är mest är inblandad i ärendet och/eller händelsen, exempelvis mentor och/eller fritidspersonal. • Synpunkter som gäller övergripande för skolan, kontakta rektor. • Synpunkter och klagomål, grundskolan Frågor kring din trivsel och utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar Normer och värden, Kunskap, Ansvar och Inflytande och Skolan och omvärlden. E Jag trivs och känner mig trygg i skolan

Attityder till skolan 2018 - Skolverke

Trivselledare.s

Nyköpings högstadium - Konst på skolan

Frågor om innehållet hänvisas till författaren. E-post: äldrarna om elevernas skolsituation, trivsel och kunskapsut-veckling (s. 16). Inga Andersson: Föräldrars möte med skolan IOL/Forskning nr 15 6 rar och om deras uppfattning om stöd och resurser till deras barn Fota t.ex. ditt morgonmål, din matsäck eller din lunchbricka i skolan, vad du gör under pauserna, med kompisar, fritidsintressen eller annat som har med ditt välmående att göra. Tagga dina bilder med #Axxell och #Axxelltrivsel Trygghet och trivsel; Barnets utveckling och lärande; Livslångt lärande; Om Gomorronsols förskola; Kommunala grundskolor. Aklejaskolan. Om skolan; Aspöskolan. Trygghet och trivsel; Utvecklande och lärande; Livslångt lärande; Om Aspöskolan; Fågelmaraskolan. Om skolan; Fridlevstadskolan. Om skolan; Hasslöskolan. Trygghet och trivsel; Undervisning; Livslångt lärand Om eleverna äter bra finns bra förutsättningar för arbetsro och lugn i klassrummet och inlärningen fungerar lättare. Bra principer för maten i skolan är att inga elever utesluts eller mobbas så att de inte vill eller törs gå till matsalen. Om maten inte blir uppäten spelar det ingen roll hur väl sammansatt och näringsriktig den är De frågor som vi sökt svar på i syftet att skapa kunskap om hur man i skolan kan arbeta för att minska risken för utanförskap och mobbing är: - Hur kan man i skolan arbeta för att minska risken för utanförskap och mobbning? - Går det att utläsa effekt av skolans metod i form av trivsel och god gemenskap i klasserna

Du som förälder eller vårdnadshavare är en viktig del i att utveckla kvaliteten i förskolans verksamhet. På våren skickas en enkät ut till samtliga vårdnadshavare där du får svara på frågor som handlar om delaktighet, kommunikation och samverkan med förskolan På skolan finns det en elevgrupp, juniorambassadörer, som lyfter EU-frågor under skolåret. Det kan handla om aktuella frågor som behandlas i EU. Eleverna har också ansvar för en informationsplats i skolan där aktuell information om EU visas. Juniorambassadörerna får också göra studiebesök på tex riksdagen och Sveriges television

Självvärdering - medel och metoder för skolor och

vårdnadshavare, diskutera den psykosociala arbetsmiljön och elevens trivsel på Skäggebergs skola och fritidshem. Som utgångspunkt för detta arbete har skolans elevhälsa utarbetat ett antal frågeställningar som skall belysas under samtalet. Dessa återfinns i skolas rutiner för elevärenden. • Samtal om trygga platser/trygghetsvandrin Trygghet och trivsel Temadagar och aktiviteter med skoleleverna skapar en vi-känsla och ofta har de äldre eleverna lite extra ansvar för de yngre barnen. Publicerad 21 oktober 2019 13:1 På vår skola: respekterar vi varandra; tar vi hand om vår arbetsmiljö och vårt arbetsmaterial; hjälps vi åt att skapa studiero; löser vi konflikter på ett bra sätt Elevråd och personal har tillsammans bestämt de här reglerna och vi gör vårt bästa för att följa reglerna. Om man inte följer reglerna får det konsekvenser Syftet med att skolan har en Plan mot kränkande behandling är för att utveckla en trygg, omtänksam, respektfull, medmänsklig miljö på skolan.. Skollagen En plan mot kränkande behandling enligt 14 kap. 8 § skollagen ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Planen ska också innehålla mål för hur arbetet. Spel om pengar; Digitalt spelande; För skolor. För skolor. EHYT erbjuder skolor stöd i det rusmedelsförebyggande arbetet samt stöder skolor i digital spelfostran i form av lektioner, personalmöten, föräldrakvällar och utbildningar för professionella. Vår målgrupp är grundskolan och andra stadiet. Utbudet för skolor och läroanstalte

Trygghetsvandringarna, då vi går runt i lokalerna med eleverna och de får komma till tals om hur de känner, ger värdefull information om elevernas känsla av trygghet och trivsel på skolan. Skolenkät. Varje år deltar Lidmanska gymnasiet i Västerås stads skolenkät då varje elev får besvara frågor om bland annat skolan och trivsel I Uddevalla kommuns skolor ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Vi arbetar förebyggande för att skapa god trivsel och har tydliga planer för vad som ska hända när problem uppstår. Elever som har särskilda behov ska få snabb hjälp. På skolan finns sjuksköterska, specialpedagog och kurator Trygghet är viktigt för trivsel i skolan, prestation och annat, påpekar Helén Ängmo. Och de flesta, 85 procent, känner trygghet. Men 15 procent, det vill säga 12 000 elever, gör det inte. Om skolan. Västerskolan ligger Kunskap, trivsel och trygghet är för oss särskilt viktiga begrepp och som en länk i detta arbete har vi vår elevhälsopersonal. I elevhälsan arbetar specialpedagoger, kurator, Vanliga frågor och svar. Kan mitt barn få busskort för resor till och från skolan En gång om året tar vi reda på vad eleverna tycker om vår skola. Som elev deltar man anonymt och kan svara på frågor som rör trivsel, undervisningen, lokaler, studievägledning, rektor och expedition. Elevernas synpunkter kan samlas in på olika sätt, ibland genom enkät och skriftligt och ibland genom intervjuer och muntligt. Elevrå

På koping.se finns information om Köpings kommuns service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, bygglov och politik Vanliga frågor om bygglov; Varje år låter Gymnasieantagningen Storsthlm elever i årskurs 2 på gymnasiet svara på en enkät kring trivsel, trygghet och lärande på sin skola och inom sitt program. Sammanställningen av enkätsvaren kan till exempel hjälpa dig som ska välja gymnasieutbildning och -skola Frågor och svar om skolmaten. Serveringen av lättmjölk och lättmargarin och halalslaktad kyckling i Kristianstads kommuns skolor och förskolor har väckt en del frågor bland föräldrar. Här ger vi svar på några av dem Tele2 släpper nu rapporten Den digitala skolan baserad på en undersökning gjord i samarbete med Kantar Sifo och Kodcentrum. Rapporten skildrar hur elever och deras föräldrar upplever digitaliseringen av den svenska skolan samt vilka effekter den digitala skolan kan ha på barnen och skolgången. En högre digitaliseringsgrad med exempelvis programmering på schemat och tillgång till. Bandhagens skola har satt upp trivsel- och ordningsregler för att elever och personal ska få den bästa arbetsmiljön tillsammans. Vi har nolltolerans mot våldsamma lekar, mobbning, kränkande handlingar samt ovårdat språk. Vi är ute på raster och håller oss inom skolans område (om annat ej överenskommits med skolans personal)

Säkra skolor i USA är tyvärr ofta ett aktuellt diskussionsämne i och med landets återkommande skolskjutningar, nu senast i Florida. - Jag bruka säga att man ska läsa vad NRA (National Rifle Association, amerikansk vapen-lobbygrupp) skriver om säkra skolor. I USA handlar det bara om att hålla folk ute Trivsel och trygghet Vår skola har under många år fått mycket goda betyg avseende elevernas upplevelse av trivsel, trygghet och studiero. Vi tycker att dessa faktorer är viktiga för att eleverna ska kunna nå målen för utbildningen och vi satsar därför mycket, både på förebyggande åtgärder men också på att snabbt ta hand om det som någon gång händer

Styrelsen för Blomenbergska skolan AB består 2019 av följande ledamöter och suppleanter: Charlotta Lindberg Bergentoft, ordförande (ordforande@blomenbergska.se) Charlotta Fredin, ledamot; Sören Persson, ledamot; Rasmus Ågren, suppleant; Anna Nyblom, suppleant; Tobias Karlsson, suppleant; VD och rektor är Jessika Petersson (rektor@blomenbergska.se Barns levnadsförhållanden 2018-2019 Många barn trivs i skolan. Statistiknyhet från SCB 2020-05-20 9.30 . Sex av tio barn i åldern 12 till 18 år trivs mycket bra i skolan, där de flesta har vänner att umgås med. Vart fjärde barn önskar dock att det var färre prov och läxförhör

Skolan ställer fel frågor Forskning & Framste

Trygghet och trivsel. Alla barn och elever har rätt till en förskole- och skolmiljö som är fri från kränkningar och diskriminering. Det är nolltolerans i våra förskolor och skolor när det gäller kränkningar och diskriminering Uppenbarligen är det inte mer kunskaper om skolan, lärarna och eleverna vi behöver, utan snarare om frågor som gäller metodiken och pedagogiken. Som tidigare framhållits i detta forum, så skulle läraryrkets status och lärarnas trivsel kunna förbättras högst påtagligt om ett närmare samarbete mellan lärarutbildning och skolor kunde etableras Välkommen till oss på Hagströmska Falun. Det som är speciellt med vår skola är att vi vet hur viktigt det är med balans i livet för att man ska må bra och kunna prestera. Här får du hjälp och stöd i vardagen för att kunna utvecklas i din egen takt och att nå dina mål, oavsett om de är akademiska, personliga eller idrottsliga Genom att ge våra elever en aktiv, innehållsrik och rolig rast med vuxnas engagemang och närvaro, ökar vi tryggheten, trivseln, glädjen och samhörigheten. Åsa Sörman, Johan Björkman, Fredrik Jonsby och Camilla Blomqvist, Boo Gårds skol

Skolan är en arbetsplats och vi klär oss för en sådan. Vi visar respekt för varandra genom att välja kläder som inte väcker anstöt hos andra. Modet växlar och personligheten kan visas genom klädseln, men vissa saker tillåts inte som att visa underkläder, ha på sig mössa/huva inomhus eller bära kläder som främjar våld, rasism, brott eller droger trivsel är väldokumenterade (för en översikt se SOU 2009:64). Däremot utgör studier av hur barn och unga själva definierar, upplever och tolkar begreppet jämställdhet i sin vardag en mindre del av den samlade forskningen. Frågor om hur jämställd barn och unga upplever att skolan är; vilka möjligheter till delaktighet de ge Att trivas och må bra är viktigt för att orka och kunna prestera bra i skolan. Vi arbetar för att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever. Alla kommunala skolor har tillgång till ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamen utreder och ger stödinsatser. Om behov finns kan vi inom elevhälsan även hänvisa till andra resurser utanför skolan Varje år genomförs en trivsenkät där alla elever får svara på ett antal frågor som rör situationen i skolan, såsom trygghet, trivsel, studiero, undervisning och lärmiljö. Tillsammans med Trygghetsteamet och arbetslaget analyserar elevskyddsombuden svaren i enkäten och utifrån dessa formas insatserna i likabehandlingsplanen Skolan arbetar aktivt med trygghet och trivsel. Vi uppmuntrar elevernas önskvärda beteenden och uppmärksammar det positiva för att skapa förtroendefulla och tillitsfulla relationer. Vår strävan är att varje elev ska känna självförtroende och bli starka individer. I detta arbete samarbetar skola- och fritids

Trygghet och trivsel Montessoriskolan Centru

Skolrådet sammanträder två gånger per termin. Här diskuteras aktuella och viktiga frågor som rör skolan. Representanter utses bland föräldrarna på föräldramöten, men alla är välkomna att delta. Två pedagoger från skolan samt rektor deltar varje gång. Rektor är ordförande och en av föräldrarna utses till sekreterare På Livsmedelsverkets sida om coronavirus hittar du den senaste informationen. Coronavirus - inget tyder på smitta via mat och drickvatten. Nationella riktlinjer för måltider i skolan. Måltiderna i skolan har stor betydelse för elevernas hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande Myggenäs skola ligger i villaområdet högst upp på berget i Myggenäs. Här går drygt 170 elever från förskoleklass till och med årskurs 5. På skolan finns även en Särskild Undervisningsgrupp, SU-gruppen, med elever från hela Tjörn som behöver lite extra stöttning i skolan Men i alla de större och viktiga frågorna som rör er dotter(så som val av skola, boendebiten, resor eller vård) ska ni båda två besluta tillsammans. Vid frågor om umgänge, boende och vårdnad ska även hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Barnets bästa ska vara det avgörande i dessa frågor Det finns alltså arbetsmiljöfrågor inbakade i spelet. Exempelvis om oskrivna regler på jobbet, bemötande, vikten av återkoppling och tillit till varandras kompetenser. Just samspelet på arbetet är viktigt på varje arbetsplats. Det gäller ett restaurangkök likaväl som en skola, förskola, vårdcentral, ett äldreboende eller ett kontor

Svar på 10 vanliga frågor om aktiva åtgärder i skolan D

Trygghet, trivsel och studiero. På Rösjöskolan är elevers hälsa allas ansvar. Varje elev ska bemötas med respekt, vara trygg och trivas i skolan. Ett gott samarbete med hemmet är en förutsättning för detta. På Rösjöskolan fokuserar all personal på det som fungerar för eleven Vår värdegrund bygger på vår övergripande vision Tillsammans lyckas vi. Det innebär att alla på skolan är viktiga och att vi bidrar till varandras lärande och trivsel. Våra värdeord som vi önskar ska genomsyra verksamheten är ärlighet, respekt, trygghet och ansvar

Skolsköterska

Resultat av enkätundersökning i Ljungby kommuns skolor

sina tankar och åsikter med möjlighet att påverka sin situation i skolan ( t ex elevråd, matråd, klassråd). Sedan hösten 2017 finns även ett Trygghetsråd bestående av elever, en representant från varje klass år 1-6. Trygghetsrådet träffas ca 4 ggr/termin och tar upp frågor och teman som rör trygghet och trivselskolan Trivsel och trygghet. Vår skola är en förhållandevis liten skola. Våra enheter på öarna har cirka 20 elever per ö. På Djuröenheten går det cirka 350 elever från F-9. Litenheten gör att eleverna bli sedda varje dag. På lågstadiet har skolan ett faddersystem, som gör att barnen får känna en särskild trygghet under sitt första skolår Uppfattningen om vad bra måltidskvalitet är kan skilja sig från person till person. Det är en fördel om skolan har en gemensam bild av vad en bra måltid är. Som stöd för detta arbete finns en modell i form av ett pussel. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgäs­ terna ska må bra av maten och. Här har vi samlat våra 10 frågor om skolans framtid i en text. Frågorna har ställts till politikerna före valet. Varje vardag under två veckor har vi lyft ett område, där vi menar att den fortsatta utvecklingen är avgörande för möjligheterna att skapa en bra skola

Skolan där trygghet, trivsel och relationer står i foku

Skolan lägger stor vikt vid relationen mellan elever, personal och föräldrar. Det samarbetet är en viktig del i elevernas utveckling. Med ett tydligt värdegrundsarbete är eleverna i centrum och skolan arbetar för en miljö där eleverna ska trivas och ges möjlighet till utveckling så långt som möjligt, i egen takt, utifrån varje individs förutsättningar Vi vill förbereda våra elever för deras fortsatta studietid så att de i framtiden ska kunna få det yrke de önskar och kämpar för. För oss är ett positivt klimat och respekt för varandra en självklarhet. Vår strävan är att vara en skola där alla känner sig trygga. Fråga oss gärna om Du vill veta mer om det arbetet Du kan också förvänta dig att skolan informerar om exempelvis viktiga rutiner, ordningsregler, lämpliga kontaktvägar och andra frågor. Förväntningar skolan har på dig som elev. Som elev förväntas du ta ansvar för ditt lärande och att du ber om hjälp när det behövs. Genom att du visar respekt mot övriga elever och vuxna och följer de regler som finns på skolan bidrar du till en god studie- och arbetsmiljö. Förväntningar som skolan har på dig som vårdnadshavar

Gjorde egen enkät om skolans trivsel - Sydsvenska

Att fråga de som upplever otrygghet i störst utsträckning är ett effektivt sätt att utveckla kunskap om hur tryggheten i skolan kan öka för alla. Många möjligheter till förbättringar. Det finns en rad möjligheter att förebygga och förhindra att elever känner sig otrygga i skolan Rastråd arbetar med trivsel på raster, lekar, aktiviteter, rastkiosk mm. Elevrådet åk 4-6 arbetar med olika frågor till och från ledningsgrupp med ett elevperspektiv. Elevrådets representanter har även med sig från varje klass, åsikter och önskemål om vår skola Hur skolrestaurangen är utformad, är också viktigt. Att äta god mat i trivsam miljö gör skolrestaurangen till en positiv och trevlig mötesplats för alla på skolan. Elever som äter en tillräcklig lunch orkar koncentrera sig under lektionerna och har bättre förutsättningar för att prestera bra i skolan Samla information om hur sidans besökare använder webbplatsen; Hantera personuppgifter; Om det är okej kan du klicka på Acceptera allt. Du kan också begränsa vad du delar med oss genom att klicka på Anpassa. Du kan ändra ditt beslut när som helst. Du kan också läsa mer om hur vi använder kakor i vår cookie policy

Stiernhööksgymnasiet - Rättvik - GymnasieGuidenMitt utvecklingssamtal – Skolmagi

Som förälder till ett barn som går i skolan funderar man en del. Många funderingar rör det sociala, om kompisar, trivsel, lärare mm. Nu finns en plats för alla frågor inom skola Under klassrådet ges eleverna möjlighet att påverka den undervisning och skoldag som de befinner sig i. Frågor, argument och diskussioner är bra startskott för att lyckas förändra och förbättra något. Vi tränar på att alla ska få komma till tals och beslut i enskilda frågor löser vi med demokratisk röstning Om du vill byta skola inom Värnamo kommun ansöker du om byte av skola via e-tjänsten Ansökan om byte av eller önskemål om skola. Det är rektorn på den nya skolan som godkänner eller nekar ansökan om skolbyte. Grundregeln är att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavare har som förstahandsval, i mån av plats Skolvärlden har tidigare skrivit om att det finns brister i undervisningen kring HBTQ-frågor som normer, kön och sexuell läggning.. En av slutsatserna i Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen, som släpptes i februari 2018, är att det finns stora skillnader i upplägg och utförande mellan olika kommuner och huvudmän, och även inom en och samma skola På Lidmanska går idag 64 elever och vi har 45 personal som arbetar hos oss. Här finns ett individuellt program och ett nationellt program. Skolan ligger centralt belägen i anpassade lokaler i Mälardalens högskola. Vårt arbete med trygghet och trivsel. Lidmanska gymnasiets vision: Vi utbildar elever som vill, kan och törs

 • Hur mycket kostar det att åka till Mars.
 • Kanin Vilken ras.
 • HBG673CS1S.
 • Gratis aktiviteter Öland.
 • Nektarinträd Snow Queen.
 • Personengruppe 106.
 • How to get good ending Blood and Wine.
 • Eskilstuna United LIVE.
 • Classic Motor Ånnaboda 2020.
 • Svenska 3 Distans Göteborg.
 • BBG workout.
 • Tv inslag.
 • Braun Silk expert Pro 5 PL5117.
 • Yolanda van baak parents.
 • Polymer ARK.
 • Equation solver free.
 • Anmälan till tentamen.
 • Höstanemon skötsel.
 • Spicy Miso Ai Ramen.
 • Sallad till tacopaj.
 • Lediga jobb trädgård Uppsala.
 • Hamburger ricetta classica.
 • Gråspett.
 • Bilduppgift fisk.
 • Binge synonym.
 • Humble Bundle Reddit.
 • Förarintyg båt distans.
 • Ibanez AEWC.
 • Hur lockar man sponsorer.
 • Ladda parallellkopplade batterier 12V.
 • Hus till salu i örje Norge.
 • St. nikola an der donau gasthaus.
 • AiredaleTerrierGillet.
 • Dr Pepper Twists.
 • ニッカウヰスキー.
 • Prästvigning katolska kyrkan.
 • MacDrive not recognizing drive.
 • Sporcle US States.
 • Halkbana Östhammar.
 • Peking Flughafen Fläche.
 • Picasso Museum Barcelona.