Home

SGU morän

Skredkänslighet i olika jordarter - SG

SGU är den myndighet som har hand om frågor som rör jord, berg och grundvatten. Vi kartlägger Sverige och förser såväl myndigheter och kommuner som företag och allmänhet med geologisk information och planeringsunderlag. Vill du veta mer om exempelvis sand eller morän SGU Sverige SGU 1989 3 m Morän Risken för infiltration av föroreningar är liten då sand och gruslager överlagras av lera och mått - lig till liten för moränlager mäktigare än 3 m. SGU Sverige Thorsbrink m.fl. 2009 2 m Silt-lera Silt och lera har mycket låg genomsläpplighet

radon - SG

Markgeokemi, regional provtagning - SG

Nivåerna i morän samvarierar ofta med grundvattennivåerna i bergborrade brunnar och utgörs vanligtvis av små grundvattenmagasin som reagerar snabbt på förändringar i nederbörd Stora sand- och grusavlagringar utgör ofta grundvattenmagasin som är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen och de brukar reagera långsamt på förändringar i nederbörd Kontakt: kundservice@sgu.se PRODUKT: GENOMSLÄPPLIGHET (VISNINGSTJÄNST) Kort information om innehållet i visningstjänsten Visningstjänsten Genomsläpplighet presenterar en starkt förenklad bild över markens genomsläpplighet. Produkten bygger på en omklassning av grundlagret i datamängden Jordarter 1:25 000-1:100 000 till fyr Morän, torv och klapper istället för bara jord, möjlighet att återvinna metaller, (SGU) en ny stor uppdatering av sin mod för Minecraft: BetterGeo 2.0

Stranderosion, kust SGU Huvudstudie, Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter MSB Översiktlig stabilitetskartering i morän och grovkorniga jordarter MSB Skredriskkartering vattendrag (Göta älv, Norsälven, Säveån) SGI Rapporter om stabilitetsförhållanden, naturolyckor, hållbarhet och klimat SGI i samverkan me Morän. Morän utgörs av krossat berggrundsmaterial och lösa jordlager som landisen fört med sig och som avlagrats på den plats där isen smälte. Morän är osorterad mineraljord som mestadels har samtliga kornstorlekar från block till ler. Sand- och grusfraktionerna är oftast kantiga och finmaterialet river mellan fingrarna Information Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI) 581 93 Linköping SGI, Informationstjänsten Tel: 013-20 18 0

SGU:s jordartskarta visar att området utgörs av moränlera eller lerig morän. Se figur 7.1.1 Detta styrks även av de geotekniska fältundersökningar som utförts. Figur 7.1.1 Utdrag från SGU:s jordartskarta. Lila=moränlera, svarta trianglar=aktiv erosio SGU har publicerat en ny rapport om morän och sedimentgeokemi från Sveriges två största öar Öland och Gotland. SGU:s rapport ger en detaljerad sammanfattning av markens geokemi, baserat på undersökningar som utfördes 2010. Området omfattar 4 450 kvadratkilometer och innefattar kommunerna Mörbylånga, Borgholm och Gotland. Båda öarna är präglade av tusentals år av mänskliga. Morän, grus, sand 110 Plankorsning 300 mm avr Olof-Johans damm/NV Sala Sala-Avesta Bandel 441 13+000 - 137+000 2 Morän och isälvavlagring 110/SGU databas Parallell väg hela sträckan 300 mm avr Kanske isälvsavlagring på sträckan. Gavelbarken/SO Avesta Sala-Avesta Bandel 441 144+440 0,1 Isälvsavlagring SGU databas Plankorsning 300 mm av HaV rekommenderar följande trestegs beslutsmodell för skydd av dricksvattentäkter, som tagits fram med stöd av SGU. ( SGU, 2018 ) Beslutsmodellen är avsedd för infiltrerande avloppstekniker (inklusive otäta markbäddar) och bör endast användas för att beräkna skyddsavstånd för dricksvattentäkter som försörjer ett eller ett fåtal hushåll SGU publicerar en ny rapport med tolkning av morän och sedimentgeokemi från östra Svealand. Området är känt för mineral- och malmförekomster, historiska gruvor som Dannemora och bruksorter som Forsmark och Österbybruk

Geokartan - SG

Enligt SGU, jordartskartan2 består den naturliga jorden av sand inom i stort sett hela undersökningsområdet och på båda sidor om Gothemsån, förutom de sista 50-75 metrarna uppströms (sydväst) och norr om ån, där jorden enligt kartan består av moränmärgel (finkornig morän, i allmänhet lerig morän och/eller lermorän) SGU har också i uppdrag att främja ett hållbart samhällsbyggande. Det innebär Försörjning av ballast (krossat berg, morän och naturgrus) Ökad befolkningstillväxt jämfört med prognoserna i RUFS 2010 ställer ännu högre krav på att regionen planerar för en hållbar försörjning med ballast

Ras och skred. Angående ras och skred i urbana miljöer vill SGU förtydliga att skred i morän liksom slamströmmar med ursprung i morän kan utgöra en fara, i första hand inom vissa f)ällnära tätorter och inom enstaka platser i övrigt. Skredfara kopplad till 5(6 Inlandsisen har lämnat spår i naturen som vi kan se än i dag. Men hur kan du känna igen spåren? Text+aktivitet om inlandsisen för årskurs 4,5, delen och sandig morän i västra delen, väster om området finns urberg, se Figur 2. Jorddjupet upattas enligt SGU vara 3-5 meter inom området, se Figur 3. I västra delen där det är sandig morän bedöms det enligt SGU vara medelhög genomsläpplighet och

Geokemisk kartläggning - SG

 1. dre grad påverkade av vittring oc
 2. huvudsakligen morän enligt bygglovsarkivet Lera enligt SGU Lera enligt SGU Lera enligt SGU Lera och fyllning enligt SGUs jordartskarta Fyllning enligt SGUs jordartskarta, huvudsakligen morän enligt bygglovsarkivet Fyllning enligt SGUs jordartskarta, huvudsakligen morän enligt bygglovsarkivet Information saknas Betongplatta Information sakna
 3. erande sedimentkategori (SGU): morän Vanligt djup: 5-60 m Övrigt: sand och firm mud kan förekomma K3 Sand, coarse sand, gravel, shellgravel and pebbles Heterogen botten do

Moränen är den helt dominerande jordarten i Sverige, särskilt i skogsområdena, och täcker 75 % av landarealen. På nya jordartskartor från SGU indelas moränerna med nya benämningar (gamla inom parentes) i grusig morän (grusig-sandig), sandig morän (sandig-moig), siltig morän (moig) och moränlera på www.sgu.se och www.geosdag.nu Morän Morän är Sveriges vanligaste jordart och täcker cirka 75 procent av landets markyta. Den bildades när inlandsisen malde ner och drog med sig berg och jord. Morän innehåller ofta olika storlekar av kantiga gruskorn och stenar som är omblandade med sand och lera. Moränen är ofta skogsbeklädd Redovisningen avser snabbreagerande (små) grundvattenmagasin som vanligtvis finns i jordarten morän och i berggrunden. ( Vikberg, Thunholm, Thorsbrink, & Dahné, 2015 ) För de mindre och snabbreagerande grundvattenmagasinen, som alltså dominerar ytmässigt i Sverige, sker betydande årstidsväxlingar i grundvattennivån av äldre skogsmark på morän. Moränen betecknas som sandig (SGU). Skogen avverkades runt år 2013. Vegetationstäcket är mycket tunt på tomtens högre liggande delar. Först vid det lilla vattenflödet som springer upp i områdets nedre, centrala del noterades markdjup på ca 10 cm. Markförhållandena var blockig Vanliga mineraliska jordarter är sand, grus och morän. Läs mer om mineraliska jordarter. Kohesionsjord och friktionsjord. Man delar också in jord i kohesionsjord eller friktionsjord grundat på hur hållfastheten i jorden byggs upp. Sand och grus räknas till friktionsjordarterna medan lera räknas till kohesionsjordarterna

SGU släpper nya data om markens geokemi med information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i morän. Informationen, som finns tillgänglig via SGUs webb och är gratis för alla. JG2_9792 Morän, sandig eller morän ospec. SGU Moränlera och/eller morän, lerig JG2_9800 Morän och/eller vittringsjord SGU Morän och/eller vittringsjord, ler-block 1.4 VM HyMo HARO karaktärisering Haro - Berggrund Attributnamn Alias Definition Kommentar HaroID HaroID Unikt ID BRG_50101 BRG_57931 BRG_50101 BRG_57931 SGU Berggrun Data har levererats av SGU, Sveriges geologiska undersökning, och publiceras i en årlig rapport från SGU: Grus, sand och krossberg. Produktion och tillgångar. Rapporten innehåller en samlad statistik över landets produktion av grus, sand och krossberg och bygger på av länsstyrelserna insamlade uppgifter om produktion från täkt- och stenkrossverksamheter Bild 2. Sandig morän med låg sten och block-halt. Nordost om Halm-stad. Notera spadskaftet i mitten till vänster i bilden. (Foto Esko Daniel, SGU). Isälvssediment Isälvssediment kallas material som transporterats med smältvatten från isen. Smältvatten samlades i isen till mycket strida isälvar i större eller mindre tunnlar som ledde. huvudsakligen morän enligt bygglovsarkivet Lera enligt SGU Lera enligt SGU Lera enligt SGU Lera och fyllning enligt SGUs jordartskarta Fyllning enligt SGUs jordartskarta, huvudsakligen morän enligt bygglovsarkivet Fyllning enligt SGUs jordartskarta, huvudsakligen morän enligt bygglovsarkivet Information saknas Betongplatta Information sakna

Kadmiumkartan från Statens geologiska undersökning, SGU, finns längst ned i artikeln. Kadmium är en giftig tungmetall som kan skada njurarna och kan ge upphov till benskörhet bland annat Enligt SGU's jordartskarta för aktuellt planområde består höjden av berg i dagen (röd) som omges av morän (blå) medan de lägre partierna som angränsar till sjön består av lera (gul). ÖSTERÅKERS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING 6(21). Marken består enligt SGU:s jordartskarta av urberg, sandig morän och glacial silt (SGU:s kartvisaren) Geologiska kartor visar jordarternas eller bergarternas fördelning på landytan. Äldre svenska kartor är ofta en kombination av jordarts- och berggrundskarta, medan man på modernare kartor har skiljt dessa åt. En jordartskarta visar således olika lösa jordarter, såsom morän, isälvsgrus, glaciallera, gyttja eller torv, samt berg i dagen för grundvatten; SGU-FS 2013:2 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) Riktlinjerna ska komplettera och fördjupa skrivningarna i översiktsplanen i syfte att uppnå Morän‐ och bergområden på ett avstånd större än 1000 m från kontaktytan mellan morän och. brytning. Källa: SGU Eftersom import och export av ballastmaterial är begränsad (expor-ten 2001 understeg två miljoner ton) illustrerar figur 1 en mycket stor del av ballastanvändningen. I figuren ingår leveranser från till-ståndsgivna täkter för ballastproduktion (bergkross, morän oc

Jordarter - SG

 1. Enligt SGU indelas morän i grusig, sandig och sandig-siltig morän samt moränlera (Figur 1). Indelningen är densamma som i det äldre systemet förutom att namnen ändrats för att stämma med den nya korngruppsskalan. Grusig morän ler mjäla mo sand grus sten block ler silt sand.
 2. SGU Jordartskarta (SGU, 2018).Röd är urberg, blå är sandig morän, gul är glacial lera, beige med stående vita streck är glacial silt, beige med liggande vita L är postglacial finlera. Undersökningsområdet är inringat Beroende på grundläggningstyp och markens bergart, jordart och genomsläpplighet för radon väljer man lämplig grad av radonskydd
 3. Utdrag från SGU:s jordartskarta ses nedan. Inom Kvarnbäck är det övervägande sandig morän. Inom Maglehill ses att det är sandig morän i östra delarna liksom lerig morän i västra delarna. Figur 3: Utdrag från SGU jordartskarta. 3.1.1 KVARNBÄCK 2B OCH 3 Två översiktliga geotekniska undersökningar har utförts för Kvarnbäck 2B och 3
 4. Enligt SGU jordartskarta är marken lerig men kan ha inslag av sandig morän (SGU, 2018a). Ofta är brytningszonen blockrik mellan lerslätt och höglänta moränmarker (Uppsala Vaksala kyrka Årsta. Uppdrag: 296980, Vaksala kyrkskola - yttre VA 2019-07-0
 5. projektet justerade SGU den digitala jordartskartan så att även eventuella lager av lera eller silt skulle kunna beaktas belägna under lager av grövre jord (exempelvis fyllnings-jord, lager av utsvallad sand, etc.), se Figur 10. Postglacial lera Glacial lera Berg i dagen Morän Figur 10 Utdrag ur SGU:s digitala jordartskart
 6. förekommer i viss övervikt. Den sandiga moränen (tidigare sandig-moig morän) är den vanligaste i hela Sverige. I analys av prov från morän vid SGU, har inte lerhalten överstigit 5% i moränen (Magnusson, 1984). Många områden runt Västerås, speciellt höjdområden

50-percentilen för morän analyserad med ICP-MS, i SGU:s sammanställning (SGU, 2007) 3,7 mg/kg TS. 10-percentilen av de experimentella värdena har valts som . K. d-värde i riktvärdesmodellen. Det finns flera skäl att lägga tonvikten på experimentella värden i det lägre intervallet; lakteste Gå in på Sgu.se och sen kartvisaren, sök ort och gammastrålning och sen får manuellt ringa in området där du ska bygga. Genomsläpplighet är bra att kolla också. Kolla även bergarter, det kan vara porösa bergarter. Alun är ju ingen höjdare t.ex. Du kan även klicka på tomten så ser du ett värde Morän och lera med skikt av silt förekommer i begränsad omfattning inom undersökningsområdet. Enligt SGU:s jordartskarta kan block i lera påträffas. Lerans odränerade skjuvhållfasthet är låg och blir lägre vid större djup. Leran är svagt överkonsoliderad. Total jordmäktighet varierar och bedöms uppgå till minst 2 m

Bestämning av dimensionerande grundvattennivå - Vägledning

 1. I undersökningen har jordprover av morän analyserats. Jordarten är utbredd över Sverige och SGU kartlagt dess förekomst över hela landet. Proverna kommer från Uppland, Norrbotten och Jämtland. Valet av just dessa provplatser har fattats av SGU och ska representera regionala variationer. SGU har själva analyserat proverna med SGUs metodik
 2. Områdena utgörs enbart av morän (SGU, 2020). 2.5 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Jordens genomsläpplighet är ej bedömd för nordligaste Sverige (SGU, 2020), dock är morän vanligtvis tät varför genomsläppligheten inom planområdena mest sannolikt är låg. Inom planområdena finns tämligen goda uttagsmöjligheter (600-2000 l/h) a
 3. WSP Akustik Tel +46 10 7225000 Box 2131 SE-550 02 Jnkping Trafikverket Projektnr 10259870 UppdragsledareSusann Sandegrd Handlggare Emilia Andersson GGrarannsskkaadd Erik Olsson Ort och datum Jnkping 2019-11-18 Hallsberg-Stenkumla Nytt dubbelspr Bandel 417, 419 och 52
 4. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har efter en förfrågan av Länsstyrelsen Västerbotten åtagit sig rollen som saneringsprojektets huvudman. Sedan förberedande arbeten påbörjats har avskärande diken grävts och dagbrott A återfyllts med morän från dikesgrävningen
 5. dre torvområde bedöms dock tangera områdets nordvästra hörn. Se utdrag ur SGU:s jordartskarta i Figur 5.2. Figur 5.2 Utdrag ur SGU:s jordartskart
 6. Moränen utgörs överst av siltig sandig morän med en ungefärlig mäktighet på 1 meter. Den Jorddjupet förväntas vara större än 30 meter i området enligt kartmaterial från SGU. Planeringsunderlag Geoteknik Upprättad 2016-09-14 av Anna Falk Reviderad: 2017-04-19 Projektnummer 97626 Sigma Civil AB www.sigmacivil.se RAPPORT-22822.
 7. SGU påpekar att konsultrapporten har överskattat lerjordars isolerande förmåga, och att det i områden som vid Ärna där berg och morän sticker upp kan skilja mycket i hur tjockt lerlagret är

Kvicklera orsakade troligen det ödesdigra raset i Norge som tog flera människors liv. Västra Sverige samt områden kring Vänern pekas ut som områden där förekomsten av kvicklera är stor men i Mariestad handlar det mest om sand och morän Undersökning [SGU] 2019). Jordarter i området domineras av morän, torv och berg i dagen (SGU 2019). Morän i områden med sulfidmineraliseringar innehåller generellt metaller förknippade med sulfider (Öhlander et al. 2002), vilket kan generera höga bakgrundshalter i yt- och grundvattnet (Duttweiler Kelley & Taylor 1997) SGU Sž.eriges Geol«iska ira 0 20 30 40 50 km Skala TON Lera-finmo Grovmo-grus Isålvssediment Morän Kalt berg/tunt jordtåcke Morän samt vittringsjord Ovanför trådgränsen —a Jordarter inom urbergsdelen av Norrbottens län. Kartan är ett utsnitt av jordarts- kartan i Sveriges Nationalatlas, Berg och jord och redovisar huvuddragen a SGU:s jordartskarta visar att området utgörs av en mosaik av fastmark med morän och berg i dagen inom höjdområdena. Mellan dessa områden finns dalgångar där jorden i ytan domineras av glacial lera och postglacial silt. Längs den äldre landsvägen mot Gäddeholms Gård förekommer även isälvs-sediment och postglacial sand

Den sydvästra delen av planområdet ligget på morän, medan den nordöstra delen har karterats som lera i SGU:s jordartskarta. Jorddjupet är cirka 5-10 meter. Hela planområdet består av sur intrusiv bergart enligt SGU:s berggrundskarta. Att bygga på lermark är generellt inte att rekommendera Enligt SGU:s jordartskarta består jorden inom området av sandig morän vilken troligen förekommer under de nu undersökta djupen. 3.2 Sonderingar Hejarsonderingarna visar vid punkt 4C och 13 sonderingsmotstånd på ca 2 å 15 sUO,2 meter från markytan ned till.

lera och silt. Detta grundvattenmagasin har avgränsats av SGU, se Figur 3.3 och utgörs sannolikt av relativt grov morän. Grundvattenmagasinets mäktighet är ca 3 meter. Enligt SGU har det en kapacitet på 1 - 5 l/s. Bergbrunnens djup är inte känd, brunnen tar sitt vatten från de sprickzoner som finns i den kristallina berggrunden Enligt SGU:s jordartkarta utgörs planområdet av lerig morän. Området ligger på cirka 54-55 m ö.h. och marken sluttar svagt åt öster. Platsen bedöms hysa goda markförutsättningar, men någon geoteknisk undersökning finns inte. Ingen känd risk för markradon finns i eller omkring planområdet David Eveborn, SGU VAK 2019 2 GEOLOGI FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Innehåll •Vikten av att ta hänsyn till grundvatten Morän (små snabbreagerande magasin) Isälvssediment/grus (stora långsamtreagerande magasin) 5 6. Vatten Avlopp Kretslopp 2019 i Halmstad 2019-03-13

Geokemisk kartläggning av morän och sediment i Östra Svealand

Enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2019a) består området främst av postglacial lera, berg och morän, se Figur 4. Jorddjupet upattas till 0-5 meter enligt SGU:s jorddjuarta (SGU, 2019b). Markytorna utgörs till största delen av naturmark med undantag för vägar och gång- och cykelvägar som är asfalterade Figur 2. SGU:s jordarts- och jorddjuartor över delområde 1.a. Se Bilaga 2 och 3. 5.2 Delområde 3 Delområde 3 består främst av glacial lera med inslag av berg i dagen och morän. Södra delen av området gränsar till områden med berg i dagen och norra delen till område med sandig morän I utredningsområdet påträffas tre olika jordarter enligt SGU; sandig morän, glacial lera och postglacial sand (Figur 8). PM Geoteknik för kvartersstaden och travet har tagits fram av Tyréns (2016). Vid förslagna kvarter vid folkparksområdet består jordarterna av morän/fyllning på morän. Sydväst o Jordart är ett begrepp som används när man vill uttrycka jordens innehåll av sönderdelat berg, exempelvis morän, lera, rester av organismer exempelvis torv, dy eller kemiska utfällningar exempelvis kalkgyttja.. Jordarter med stor mängd sönderdelat berg indelas efter kornstorlek i olika klasser

Inlandsisen – läromedel i geografi åk 4,5,6

right SGU Jordarter I Värmland är morän den vanligast före-kommande jordarten. Under högsta kustlin-jen, HK, förekommer även en stor del lera. I västra Värmland återfinns mycket kalt berg eller berg med tunt jordtäcke. Längs klarälv-dalen dominerar sand och grus. Stråk av isälvsavlagringar förekommer i hela länet (SGU 1958). Syft avvattnas från det område (Referens: SGU:s kartgenerator) som är aktuellt för denna utredning. Lågt pH, förhöjda halter av metaller och spår av vittrat berg kan vara en indikator på försurningsrisk. SGU:s kartering av koppar i totalhalter i morän ger dock indikation på låg haltnivå av koppar i området. Figur 4 riges geologiska undersökning, SGU-rapport 2012:6, 69 sid. Uppsala. Framsida: Botten utanför Lövsta gamla deponiområde med brant sluttande sprängstensfyllnad längs strandlinjen och skredpåverkad lerbotten därutanför. Terrängmodell uppmätt med multibeamekolod av SGU i november 2011 SGU ±eriges Geol'*i.s.a Ciutersökning Lera-finmo Grovmo-grus Isålvssediment Morån Lerig morän, moränlera Kalt berg/tunt jordtäcke Aetfnarr *Alfta ssela N. Oel/en bellen dvi 50km ndagvtigs Wnrnun valls Söderhamns kommun amrånge mwun vanåkers näš s F Kilae Sandvike Skala 000000 Jordartskarta över Gävleborgs län i skal

grundvatten.n

 1. morän, se figur 2. Stora delar av angränsade områden mot vattnet är utfyllt och i närområdet förekommer även jordar med silt och finsand. Figur 2. Utdrag från SGU jordartskarta. Det aktuella undersökningsområdet är markerad med grön polygon. Morän är markerad med blå färg, silt i gul färg och finsand i orange färg
 2. De Geer-morän är en typ av morän som är nära besläktad med randmoränen.De Geer-moränen har troligen formats i sprickor som gick parallellt med iskanten under vattenytan. Moränryggarna är ofta ett antal hundra meter långa och cirka 5 meter höga och ofta blockiga i ytan
 3. erar inom området är sedimentådergnejs, se figur 3-2-1. Figur 3-2-1 Berggrundskarta hämtad från SGU:s karttjänst (2017)

SGUs geologimod för Minecraft - unik satsning Sveriges

Fyllning och organisk jord underlagras av morän. Utförda skruvprovtagningar visar på att ca 1,5-2,5 m av moränens översta skikt i huvudsak är en blandkornig morän med alla fraktioner från lera till sten/block. På större djup övergår moränen till en mer finkornig morän (siltig lerig morän). Bitar av skiffer finns i moränen Enligt SGU:s jordartskarta består den naturliga jorden inom det aktuella området av postglacial sand vid den norra delen och av sandig morän i den södra delen, se figur 3. Marken inom området sluttar åt nordost med höjder mellan ca +36 och +34 m. Även omgivande mark sluttar generellt i samma riktning SGU ger i en ny rapport en detaljerad bild av morän och sedimentgeokemin i Östra Svealand. Området omfattar 7 220 kvadratkilometer och berör följande kommuner: Avesta, Hofors, Sandviken, Gävle, Heby,.. Figur 4. Jordartskartering från SGU Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar att morän är områdets huvudsakliga jordart men att orten Bergkvara är lokaliserad längs ryggen av isälvsmaterial. Punktvis i området finns också inslag av glacial lera, postglacial sand och gyttjelera SGU:s jordartskarta visar att den del av området som domineras av öppen åker- och ängsmark hu-vudsakligen består av lera. Inom de kuperade skogsområdena i norr och öster domineras jorden av morän, även berg i dagen förekommer frekvent. Ungefär halva detaljplaneområdets yta täcks enligt jordartskartan av morän och berg,.

Jordart Externwebben - SL

 1. Enligt SGU´s jordartskarta förekommer det främst glacial lera inom området. Området genomkorsas av en moränrygg, troligen en ändmorän, genom områdets centrala del i väst östlig riktning. Öster och väster om området förekommer sandig morän enligt den översiktliga karteringen återgiven i SGU´s jordartskarta
 2. Enligt SGU:s berggrundskarta ligger borrhålet inom området för Kvarts-fältspatrik sedimentär bergart (sandsten, gråvacka m.m.), huvudsakligen gnejsiga bergarter i svekokarelska orogenen (2850-1870 miljoner år), så det är troligt att den gnejsiga graniten påträffad på borrhålslängder nedanför 50 m tillhör den.
 3. Figur 3. Jordarter enligt SGU. Brun: Torv; blå: morän; grön: isälvssediment/grus (SGUs kartvisare, 2020). 2.5 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Merparten av planområdet har medelhög genomsläpplighet (Figur 4) vilket motsvarar en infiltrationskapacitet på 10-6 - 10-9 m/s (SGU, 2018). Grundvattennivå
 4. Morän Figur 2. Jordartskarta (www.sgu.se). 8 | 10258557 • Boviksvägen 6:1 6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 6.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET Det undersökta området ligger längs Boviksvägen ca 3 km nordost om Skellefteå centrum..
 5. lera med torrskorpekaraktär(M4B/T3) ned till 1,8 m djup innan fast lagrad morän påträffas. Berggrunden består enligt SGU:s berggrundskarta av en kvarts-fältspatsrik sedimentär bergart (sandsten, gråvacka m.m.). Hydrogeologiska förhållanden Vid korsningen mot anslutningsväg 10001 noterades en svacka där vatten ansamlats inom en na
 6. morän, se bild 4. Uppdrag: 290669, Översiktlig geoteknisk undersökning Obbola 2018-12-06 Rött symboliserar berg i dagen och blått morän. (www.sgu.se) Utförda provgropar vid fältbesiktning ger en mäktighet av morän mellan 0,1 - 0,4 m, se bilaga 1, Fältrapport. Marken är blockrik och stora ytor inom området utgörs av berg i dagen
 7. Bilaga 1 - Jordartskarta SGU 2015-09-10 Bilaga 2 - Jorddjupsskarta SGU 2015-09-10 . RITNINGAR. Beteckning Typ, skala Datum På ritning 2335924-G07 redovisas i plan de områden där morän, kärrtorv eller berg i dagen har konstaterats vid den okulära fältbesiktningen

Ny kartläggning av morän och sediment på Öland och Gotland

Enligt SGU:s jordartskarta består de naturliga jordlagren i områdets norra del av lerig/siltig morän, i södra delen finns berg (Figur 3.2). Figur 3.2 Jordartskarta från SGU Inom området planeras ett bostadsområde med fler- och enbostadshus, till bostäderna ska anslutande vägar och parkeringsytor anläggas. Dagvattenhantering ska ske lokal Figur 3. Jordarter 1:25 000 - 1:100 000, SGU Figur 4. Jorddjup, SGU Torv (tunt eller osammanhängande översta ytlager) Gyttjelera eller lergyttja Postglacial finlera Glacial Lera Postglacial finleraBlockrik Glacial LeraSandig morän Urberg Torv (tunt eller osammanhängande översta ytlager) Gyttjelera eller lergyttja Blockrik Sandig morän figuren nedan. Moränen i området väster om befintlig E45, i de mer låglänta partierna karaktäriseras av hög finjordshalt och benämns ofta siltmorän. I anslutning till E45 är moränen mer grovkornig och benämns ofta som sandmorän. Enstaka partier med ytligt berg förekommer2. Figur 4 Jordartskarta, SGU 2 Tekniskt PM Geotekni

Trestegs beslutsmodell för skydd av dricksvatten

morän). Söder och väster om Kågeröds samhälle överlagras skiffern av den s.k. Kågerödsformationen, som utgör ett i sammanhanget relativt tunt lager av lösare sediment, som består av vittringsprodukter från det underliggande sedimentära berget (SGU, 1993). K535 Kågeröds orm Figur 6 Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom undersökningsområdet till största delen av glacial lera. Det förekommer även sandig morän och urberg (figur 3). Enligt SGU:s grundvattenkarta finns inget identifierat grundvattenmagasin i jordlagren i området. Genomsläppligheten bedöms vara låg till medelhög berg, till exempel granit och gnejs, och andra jordarter, till exempel morän, svallgrus och svallsand). Grundvattenförekomsterna som SGU avgränsat utifrån grundvattenmagasinen är framtagna med underlag från den hydrogeologiska karteringen. Grundvattenförekomster som har e

Ny kartläggning av morän och sediment i östra Svealand

4.2 SGU - Jordart och strukturgeologi Enligt SGU:s jordartskarta (från SGU:s databas, skala 1:100 000) förekommer huvudsakligen morän och berg i dagen inom området. SGU:s strukturgeologiska karta redovisar möjliga sprickzoner i riktning nord-syd och nordväst-sydost i anslutning till området. I samband med att Fortum Waste Solution PM Geoteknik 2019-02-13 Projektnummer 116228 Sigma Civil AB RAPPORT-26053 www.sigmacivil.se 6(11) Version 3.0 5 Markförhållanden Topografi och ytbeskaffenhet Marken inom området är svagt kuperad och består idag av skogsmark, Figur 3 bearbetande av underlagsmaterial, främst från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)1, VISS (Vatteninformationssystem Sverige)2 samt SMHI3. 2 GEOLOGI Projektområdet ligger cirka 380 - 500 m.ö.h. och tillhör södra Norrlands inlands morän- och myrområde. Dominerande jordarter är morän och torv med en liten del berg i dagen. Högst Enligt SGU jordartskarta är marken lerig men kan ha inslag av sandig morän (SGU, Vaksala kyrka Församlingshem Årsta Kyrkogård Etapp 1 Etapp 2 . Uppdrag: 284792, Vaksala kyrkskola - dagvattenutredning 2018-06-07 Beställare: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Slutrappor Enligt SGU:s jordartskarta (figur 2) utgörs naturliga jordlager inom huvuddelen av undersökningsområdet av postglacial finlera. I de norra delarna av området finns ett stråk med lera samt mindre områden med sandig morän respektive urberg. I tidigare undersökningsrapport framgår att det finns två grundvattenakvifärer, varav en

Produktion av ballast ökade ytterligare 2017Ny kartläggning av morän och sediment på Öland och GotlandSeminarium om framtida hantering av förorenade sedimentSGU deltar i järnvägsprojekt mellan Linköping och StockholmStranderosionGeokemisk atlas över Sverige – nu på webben

SGU ger i en ny rapport en detaljerad bild av morän och sedimentgeokemin i Östra Svealand. Området omfattar 7 220 kvadratkilometer och berör följande kommuner: Avesta, Hofors, Sandviken, Gävle, Heby, Älvkarleby, Tierp, Östhammar, Norrtälje och Österåker Områden med morän. Vid mäktigheter under 2 meter och då moränen ligger på lera klassas området som lågriskområde. Även områden med täta moränleror som inte torkar ut bedöms utgöra lågriskområden. I övriga fall klassas områden med morän som normalriskområden. Normalriskområd Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rikshem Specialboende AB Jordbru ksm i n i stern 3 Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-05-29, Dnr 2017-19979 Stockholm 2019-01-2

 • 10 platser du ALDRIG ska besöka.
 • Crescent cykel Uppsala.
 • TecDAX iShares.
 • Hammarby Djurgården odds.
 • Avslappningstexter.
 • Slang etymologi.
 • Eskilstuna United LIVE.
 • Anti GAD.
 • Change battery iPhone 5.
 • Quantum Break Walkthrough Act 3.
 • HOMMA, Inc.
 • Bets Jula.
 • Secondary education Sweden.
 • Suv bilar 2019.
 • Arizona klimat.
 • Lohnt sich 450 euro job bei hartz 4.
 • Sprint subscribers.
 • Halskrage ull barn.
 • Takarmatur trapphus.
 • The Wind Through the Keyhole.
 • Kinderkrankenschwester offene Stellen.
 • Smaragdzahl 100 Euro.
 • Almåsgymnasiet program.
 • Brooklyn 99 season 6 episode 18.
 • Foo fighters shop.
 • Letrozol ägglossning.
 • Ytligt begrepp om framsida.
 • Pokémon Ultrasonne steine verschieben.
 • Griffin McElroy 30 Under 30.
 • Dance4Fans abstimmen.
 • Blixtljus fjärrkontroll.
 • Screentryck på trä.
 • Digimon adventure 02 characters.
 • Netgear WN1000RP setup.
 • Universal Nutrition.
 • The Hills cast singer.
 • Storlek på sovrums TV.
 • Tegelvägg utomhus.
 • Avivir Aloe Vera Juice.
 • Kartalin psoriasis kräm.
 • Vårdgaranti Västerbotten.