Home

Förordning producentansvar returpapper

64 § /Upphör att gälla U:2022-01-01/ Den som driver ett sådant insamlingssystem som avses i 43 § ska, om det behövs, samråda med andra som har tillstånd eller har ansökt om tillstånd enligt denna förordning eller förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper att driva insamlingssystem om hur systemen kan samordnas Den 1 januari 2019 trädde en ny förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper i kraft. Vissa bestämmelser från 1994 kommer fortsatt att gälla under en övergångsperiod. Förordning (2014:1074) upphävs i sin helhet. Den 1 januari 2022 kommer förordningen (2018:1436) om producentansvar för returpapper att upphävas Förordning om producentansvar för returpapper Utfärdad den 28 juni 2018 Regeringen föreskriver följande. 1 § Syftet med denna förordning är att 1. producenter ska tillhandahålla eller ansluta sig till ett insamlingssystem som tar operativt och finansiellt ansvar för att samla in och behandla retur-papper

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. Genom förordningen upphävs förordningen om producentansvar för returpapper. Bestämmelsen i 11 § tillämpas första gången i fråga om tidningar och tidningspapper som tillverkas eller förs in till Sverige efter utgången av december 2021. Förordning (2020:709) Förordning om upphävande av förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper (pdf 273 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS) Kommunen ska se till att returpapper hanteras och behandlas så att materialåtervinning främjas. Målet ska vara att minst 90 procent av det returpapper som produceras ska materialåter­vinnas. Regeringens analys visade att det inte fanns något annat alternativ än att upphäva producentansvaret och låta kommunerna ansvara för insamling och materialåtervinning I juni 2018 beslutade regeringen att utfärda två nya förordningar gällande producentansvar för förpackningar och returpapper - SFS 2018:1462 och SFS 2018:1463. I samband med detta genomfördes också förändringar i avfallsförordningen (SFS 2011:927). Dessutom föreslogs förändringar i miljöbalken Status returpapper: Producentansvaret upphävs • Tidningsproducenterna uppvaktade regeringen om avskaffande av producentansvaret pga vikande annonsintäkter och minskad försäljning av papperstidningar • 20 dec 2019: regeringen meddelar att inga justeringar görs i förordningen om producentansvar för returpapper • 23 april 2020:.

Du som driver insamlingssystem för förpackningar och/eller returpapper; Nytt. Regeringen har under hösten 2020 beslutat om nya övergångsbestämmelser för förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. De nya bestämmelserna innebär bl.a. att kraven på tillståndspliktiga insamlingssystem skjuts upp Ny förordning om producentansvar för förpackningar och returpapper. Den 1 januari 2021 införs en ny förordning som utvecklar producentansvaret för förpackningar och tidningspapper. Det innebär att förpackningar och returpapper ska sorteras och hämtas vid bostaden I denna förordning regleras producenters skyldighet att samla in och ta hand om returpapper. Syftet med förordningen är att producenterna skall se till att 75 viktprocent av de tidningar som konsumeras i Sverige samlas in som returpapper för att materialåtervinnas eller tas om hand på ett annat miljömässigt godtagbart sätt. SFS 2004:55

Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper Denna förordning upphör enligt F ( 2018:1463 ) att gälla den 1 januari 2019. Angående övergångsbestämmelser, se F ( 2018:1463 ) Förordning . om producentansvar för returpapper . Utfärdad den 28 juni 2018 . Regeringen föreskriver följande. 1 § Syftet med denna förordning är att . 1. producenter ska tillhandahålla eller ansluta sig till ett insamlingssystem. som tar operativt och finansiellt ansvar för att samla in och behandla retur-papper Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2014-08-28 Ändring införd SFS 2014:1074 i lydelse enligt SFS 2017:16

Förordningen (SFS 2018:1463) om producentansvaret för returpapper Förändringar kring förpackningsförordningen Införandet av tillståndspliktiga insamlingssystem med start 2021, enligt beslut om förordningen om producentansvar år 2018, har senarelagts av regeringen Förordning om producentansvar för returpapper; utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver följande. 1 § Syftet med denna förordning är att. 1. producenter ska ta ansvar för returpapper, 2. returpapperet ska tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart. sätt, och. 3. nå förordningens materialåtervinningsmål. 2 Rubrik: Förordning (2020:709) om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper Omfattning: ändr. 3, 4, 26, 34, 40 §§, p 3, 4, 6, 7, 8, 9 10, 11 ikrafttr.- och övergångsbest

Villkor och bestämmelser kring detta finns i såväl förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar som förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper. Tillstånd kan sökas från och med 1 januari 2020 och systemet ska fungera redan den 1 januari 2021 Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2018-06-28 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:1471 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-08-15: 1 § Syftet med denna förordning är at Här har vi samlat vägledning för producentansvaret för förpackningar bland annat om vem som är producent och vilket ansvar producenten har

SFS nr 1994:1205 Departement/myndighet Miljödepartementet Utfärdad 1994-05-11 Författningen har upphävts genom SFS 2014:1074 Upphävd 2014-11-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2011:19 Regeringen föreskriver följande. 1 § I denna förordning regleras producenters skyldighet att samla in och ta hand om returpapper. Syftet med förordningen är att producenterna skall se till att 75. och förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper (returpappersförordningen). Förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier (batteriförordningen) lämnades oförändrad. WEEE-förordningen trädde i kraft den 15 oktober 2014 och övriga två förordningar den 1 november 2014. Förordningarna ersatte tidigare gällande förordningar om producentansvar för elutrustning, förpackningar oc Regeringen föreskriver följande. 1 § I denna förordning regleras producenters skyldighet att samla in och ta hand om returpapper. Syftet med förordningen är att producenterna skall se till att 75 viktprocent av de tidningar som konsumeras i Sverige samlas in som returpapper för att materialåtervinnas eller tas om hand på ett annat miljömässigt godtagbart sätt

Förordning (2018:1462) om producentansvar för

Förordning om producentansvar för returpapper; utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver följande. 1§ Syftet med denna förordning är att 1. producenter ska ta ansvar för returpapper, 2. returpapperet ska tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, och 3. nå förordningens materialåtervinningsmål Förordning om producentansvar för returpapper; utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver följande. 1§ Syftet med denna förordning är att 1. producenter ska ta ansvar för returpapper, 2. returpapperet ska tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, och 3. nå förordningens materialåtervinningsmål Förordning om producentansvar för Returpapper [upph. 2014-11-01, se övergångsbestämmelser i 2014:1074] (1994:1205 Producentansvar för förpackningar och returpapper Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2018-09-28 1 •Förordning (2018:1462) o Förordning (2004:557). 2 § Med returpapper avses i denna förordning avfall av tidningar. Med tidningar jämställs tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper. 3 § Med en producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt för distribution inom Sverig

Förordningen (2020:709) om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Rubrik: Förordning (2017:168) om ändring i förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper. Omfattning: ändr. p 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 ikrafttr.- och övergångsbest. Ikraft: 2017-03-31 Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper (riksdagen) Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper (riksdagen) Läs mer om ansvaret. Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats. Vägledning om förpackningar och returpapper hos Naturvårdsverket

Kommunen ska se till att returpapper hanteras och behandlas så att materialåtervinning främjas. Målet ska vara att minst 90 procent av det returpapper som produceras ska materialåter­vinnas. Regeringens analys visade enligt pressmeddelandet att det inte fanns något annat alternativ än att upphäva producentansvaret och låta kommunerna ansvara för insamling och materialåtervinning Enligt två nya förordningar om producentansvar påbörjas 2021 införandet av en bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper för att vara fullt utbyggd 2025. Det kommer i de flesta fall att ställa krav på utrymme eller plats för sortering av detta avfall i olika fraktioner i eller i anslutning till bostadsbyggnader

Nya regler för insamling börjar gälla från 2019 och berör många aktörer. Här finns information och vägledning samt tidplan för när olika delar börjar gälla 1. ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 12 § förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper, eller 2. någon som enligt 30 § förordningen om producentansvar för returpapper samlar in utsorterat returpapper Producentansvar för returpapper grundar sig på avfallslagen och statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning av returpapper (528/2013). Fullgörande av producentansvaret. Det lättaste sättet för företaget att fullgöra sina skyldigheter enligt producentansvaret är att ansluta sig till en producentsammanslutning

Vägledning och information om producentansvaret för

Returpapper. Returpapper. Tryckerier har enligt författning ett producentansvar, dvs ett ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. den märkning som talar om för kunderna att producenterna tar sitt ansvar enligt förordningen om producentansvar producentansvar för förpackningar), 34 § FPR (förordning 2018:1463 om producentansvar för returpapper) och 68 § FPE (förordning 2014:1075 om producentansvar för el-utrustning). Detta innebär att renhållningsansvarig nämnd informerar om krav och hantering gällande förpackningar, returpapper och konsument-el-avfall, batterier, däck och läkemedel enligt producentansvaret Producentansvaret är reglerat i miljöbalken och därunder utfärdade förordningar om olika typer av producentansvar. I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för åtta produktgrupper: förpackningar, batterier, bilar, däck, elektronik, läkemedel, returpapper och radioaktiva produkter Nya förordningar kring producentansvar publicerade. I slutet av juni beslutade regeringen som bekant om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar, De nya förordningarna för förpackningar respektive returpapper träder i kraft den 1 januari 2019 8.1 Producentansvaret för returpapper upphävs..30 8.2 Utsortering, insamling och hantering av returpapper....36 8.3 Kommunerna bör få stor flexibilitet som möjliggö

Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper. Kompletterande myndighetsföreskrifter om avfall meddelas dessutom av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Socialstyrelsen och Försvarsmakten inom respektive myndighets ansvarsområde vid tillämpningen av förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper ska anses föra in förpackade varor, förpackningar, tidningar och tidningspapper till Sverige respektive fylla eller på annat sätt använd Slutligen ingår förslag till förordning om ändring av förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. I sak anges förslaget innebära följande. Det föreslås att producentansvaret för returpapper ska upphävas. Den som har returpapper ska även i fortsättningen sortera ut det från annat avfall

Förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper SFS 2018:1463 Förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. SFS 2018:1462 Förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar SFS 2005:220 Förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar SFS 2007:185 Förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck SFS 1994:123 Övriga pappersprodukter såsom etiketter (gummerat papper), genomfärgat papper, vaxat papper (glansigt), karbonpapper och självklistrande dekaler ska sorteras som hushållsavfall. Insamling/hantering. Returpapper lämnas i behållare antingen på institutionen eller på närmaste miljöstation

 1. Förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar SFS 2013:252 Förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper SFS 2018:1463 Förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. SFS 2018:1462 Förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar SFS 2005:22
 2. Miljödepartementet har den 1 juli 2020 genom promemoria Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper (M2020/01079/Ke) föreslagit ett upphävande av producentansvaret för returpapper. Historiskt har tidningsproducenten ansetts varit avfallsproducent och har därför burit kostnaden
 3. Regeringen föreslår i remissen att producentansvaret för returpapper, som har funnits sedan 1994, ska upphävas. Istället är det kommunerna som från den 1 januari 2022 ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in returpapper
 4. av förordningar om producentansvar. För delar av dessa ansvarar förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI. Hit hör; förpackningar av metall, plast, wellpapp, kartong och returpapper. Övrigt material under producentansvar är; glas (färgat och ofärgat), konsumentelavfall, glödlampor, belysningsarmaturer, däck och bilar. 9
 5. Returpapper och batterier; Företag ska se till att avfall som omfattas av producentansvar lämnas till en mottagningsstation med tillstånd att ta emot sådant avfall. Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar. Länsstyrelsen - Transport av avfal
 6. och förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper. Av remissen framgår att förslaget innebär att alla producenter av förpackningar samt tidningar och tidningspapper ska tillhandahålla ett tillståndspliktigt rikstäckande insamlingssystem eller vara anslute

I de nya förordningarna har producenter av förpackningar och tidningar fått totalt ansvar för att samla in och ta om hand uttjänta produkter. Målet är att underlätta för hushållen att källsortera förpackningar och returpapper bostadsnära och därmed minska den totala miljöbelastningen från dessa produkter. Från och med 1 januari 2023 krävs det därför tillstånd från. I promemorian föreslås att producentansvaret för returpapper ska upphävas. Den som har returpapper ska dock även i fortsättningen sortera ut det från annat avfall. Promemorian föreslår att kommunerna från den 1 januari 2022 ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper förpackningsavfall och returpapper enligt 45 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och 14 § förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper. Fastighetsägaren får avböja borttransport från fastigheten endast om en sådan transport är olämpli redogöra för hur förordningen om producentansvar för förpackningar och returpapper följs samt hur överenskommelser om insamlingssystemens servicenivå och tillsynsvägledningen har fungerat. I uppdraget ingick at Förordningar om avfall med producentansvar SFS 2008:834 Förordningen om batterier SFS 2014:1074 Förordningen om producentansvar för returpapper SFS 2014:1073 Förordningen om producentansvar för förpackningar SFS 1994:1236 Förordningen om producentansvar för däck SFS 2007:185 Förordningen om producentansvar för bilar SFS 2014:1075 Förordningen om producentansvar för elutrustnin

Förordning (2018:1462) om producentansvar för . Avfall. Naturvårdsverket avstyrker upphävt producentansvar för returpapper. Publicerad: 9 November 2020, 10:10. Naturvårdsverket avstyrker regeringens förslag att kommunerna ska ta över tidningsföretagens ansvar för att samla in och materialåtervinna returpapper ; Producentansvar Returpapper är en blandad pappersfraktion. Exempel på returpapper som sorteras är tidningar, tidskrifter med både mjuka och hårda pärmar, direktreklam, telefonkataloger, överblivna papperskopior, SFS 2014:1074 Förordning om producentansvar för returpapper

Producentansvar för förpackningar - /upphör att gälla u

* förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper Hur stor behöver uppställningsplatsen vara? För att kärlen ska få plats måste uppställningsplatsen vara: Bredd: 180 cm Höjd: 110 cm, höjden med öppet lock är 180 c Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för den som driver insamlingssystemen ett insamlingssystem att transportera bort förpackningsavfall och returpapper enligt 45 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och 14 § förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper Avsnitt 2.8 Förslag till förordning om ändring iförordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper 13§ Med den ökande mängden insamlat avfal1behöver antingen befintliga avfalls-utrymmen utökas, el1erbortforslingen avavfallet skemed enhögre frekvens. Det finns regler iPBL om detta, men många åtgärder kommer inte attkräv förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar, 1 §, 33 a §) Operativt och finansiellt producentansvar HSB tillstyrker att insamlingssystemen utan kostnad ska ansvara för att transportera bort hushållens returpapper och förpackningsavfall av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, gla

Förordning om upphävande av förordningen (2018:1463) om

 1. Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper; Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck; Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier; Lämna synpunkt på sida Skriv ditt meddelande här. Skriv din e-postadress här. Miljö och hälsa.
 2. och förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper. Syftet med införandet av förordningarna var att förtydliga producenternas insamlingsansvar och på så sätt öka incitamenten för producenterna att skapa förpackningar och returpapper som är enklare att återvinna. Förordningarna om att insamlingen av förpackningar oc
 3. Förordning (1997:788) om producentansvar för bilar Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck Förordning (2004:557) om producentansvar för returpapper Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar NFS 2001:8 Föreskrifter och AR o
 4. Miljöenheten informerar - om producentansvar Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Syftet med producentansvar för returpapper • Förordningen (SFS 2014:1075) om producentansvar för elutrustning • Förordningen (SFS 2009:1031) o
 5. miljöbalken, avfallsförordningen (2011:927), förordningen om producentansvar för förpackningar (2014:1073) samt förordningen om producentansvar för returpapper (2014:1074) utgör de mest centrala. Remissen finns att läsa i sin helhet på regeringens hemsida. Berednin

Kommunerna tar över ansvaret för returpappret - Regeringen

Avfall med producentansvar: Det avfall som omfattas av förordningarna om producent-ansvar, t.ex. förpackningar (1997:185), returpapper (1994:1205), elektriska och elektroniska produkter (2005:209) och batterier (2008:834). Avfallsbehållare: Behållare som används för uppsamling av avfall, såsom säck, kärl, container eller liknande möjligheten till undantag från kravet på transport i 39 a § förordningen om ändring i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar och 13 a § i förordningen om ändring i förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper. Naturvårdsverkets syn på promemorians förslag är positiv. Remissyttrandets följand Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper. 7 av 44 paragrafer (16 %) har ändrats i förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:709). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper. 3 av 35 paragrafer (9 %) har ändrats i förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:168). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser

Nu blir det lättare att sortera avfall i Håbo - Håbo

Krav på insamlingssystem - förpackningar - Naturvårdsverke

Förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare 1 Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar 2 www.ftiab.se . 2(2) och returpapper som hanteras av systemet, uppgifter om den mängd avfall som under det närmast föregående kalenderåret har a) samlats in b) behandlats i Sverige c) transporterats till ett annat land för behandlin Handbok 2005:4 Tillsyn över producentansvaret för förpackningar och returpapper 4 Innehåll Förord 3 Innehåll 4 Vissa begrepp 6 1. Läsanvisning 7 2. Det här säger lagen 8 2.1. Producentansvar enligt miljöbalken 8 Förordningar och föreskrifter 8 Begreppet producent 8 2.2. Förpackningsförordningen 9 2.2.1. Syfte 9 2.2.2 Sommaren 2018 beslutade regeringen om nya förordningar om producentansvar för både förpackningar och returpapper. Innebörden i dessa nya förordningar är att det nuvarande insamlingssystemet med återvinningsstationer (ÅVS) ska ersättas med fastighetsnära insamling för att öka servicen till hushållen och därmed ge en högre grad a Enligt lagen om producentansvar måste tillverkarna se till att till exempel förpackningar samlas in och återvinns. I och med detta ansvar har producenterna ett incitament för att sätta lätta och återvinningsbara produkter på marknaden. Lagen om producentansvar omfattar åtta produktområden, varav förpackningar är ett

1.2 Producentansvar för förpackningar och returpapper Sverige har producentansvar på flera materialslag, till exempel förpackningar och returpapper från hushåll. Det innebär att det är producenten av materialet i förpackningen eller tidningen som ska ansvara för insamling och behandling av materialet när det har blivit ett avfall För närvarande finns det nio förordningar om producentansvar i Sverige, inklusive för returpapper, förpackningar, elutrustning, glödlampor och vissa belysningsarmaturer, bilar, däck, batterier, läkemedel och vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck Förordning (2008:834) om producentansvar för batterie

Förordningen om producentansvar för förpackningar. Förordningen om producentansvar för returpapper. Förordningen om producentansvar för elutrustning. Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer. Förordning om producentansvar för däck. Förordning om producentansvar för bila Vad är producentansvar och FTI? 1994 införde regeringen och riksdagen förordningen om producentansvar för förpackningar och returpapper (tidningar). Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackar varor ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns förordningar Föreskrifter Allmänna hänsynsreglerna 2 kap. Miljöbalken 4. Producentansvar Elavfall Bilar Däck Returpapper Förpackningar Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/53/E

NYHET producentansvar för förpackningar och returpappe

Regeringen föreslår att producentansvaret för returpapper slopas och vill att kommunerna tar över ansvaret. Med det frångås principen att förorenaren betalar och genom regeringens försök att underlätta för media vältras i stället kostnaden över på landets kommuner och kommunalförbund Producentansvar innebär att den som producerar vissa typer av avfall ansvarar för att avfallet samlas in och återvinns. Än så länge gäller producentansvaret för returpapper, däck, förpackningar, Den nya förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier kommer att träda i kraft den 1 januari 2009 Producentansvar. Alla förpackningar och tidningar ska lämnas till återvinningsstationerna för att gå till återvinning. Producentansvaret är reglerat i lag, 15 kap miljöbalken (1998:808) och därunder utfärdade förordningar om olika typer av producentansvar

Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper

• Förordningen (SFS 2014:1074) om producentansvar för returpapper • Förordningen (SFS 2014:1075) om producentansvar för elutrustning • Förordningen (SFS 2009:1031) om producentansvar för läkemedel • Förordningen (SFS 2000:208) om vissa belysningsarmaturer • Förordningen (SFS 2008:834) om producentansvar för batterie Dryckesförpackningar: Statsrådets förordning om ett retursystem för dryckesförpackningar och lag om accis på vissa dryckesförpackningar. Returpapper : Statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning av returpapper (528/2013 3) Statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning av returpapper (FFS 528/2013). 4) Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (FFS 518/2014). 5) Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (FFS 519/2014) Förordning [2001:512] om deponering av avfall . Förordning [2013:253] om förbränning av avfall . Förordning [1994:1205] om producentansvar för returpapper . Förordning [1994:1236] om producentansvar för däck . Förordning [2006:1273] om producentansvar på förpackningar . Förordning [2007:185] om producentansvar för bila Dokumentation från medlemsmöte Angående producentansvar och returpapper Från och med den 1 januari 2021 träder en ny förordning i kraft som dessvärre ser ut att påverka Sveriges Tidskrifters medlemmars kostnader på ett väsentligt sätt. Om er produkt enbart ges ut digitalt gäller denna information inte er. I korthet innebär förordningen : Ökade kostnader oavsett hur

Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper

2) Förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-05-04 Remiss: Genomförande av system med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning, slutredovisning av regeringsuppdrag M2014/1900/Ke. _____ Beslutet sänds till Konsumentverket har tagit del av Naturvårdsverkets rapport Redovisning av uppdrag om genomförandet av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning Regelverket finns bl.a. i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar och förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper. Producentansvaret för elutrustning styrs av EG-direktiv som har genomförts genom förordningar i svensk lagstiftning. All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser, förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) [3] och förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008. förpackningar, returpapper och elutrustning (NV-06387-14) Sammanfattning • Kemikalieinspektionen anser att det är lämpligt att i förordningarna om producentansvar för returpapper och förpackningar tydligare definiera begreppet utsläppande på marknaden

Producentansvar för elutrustning | producentansvar för

SFS 2018:1463 Förordning om producentansvar för returpappe

Förordningar - Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FT

SFS 2014:1074 Förordning om producentansvar för returpappe

Från och med 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper I förordningen bör ställas krav mot konsumenter att återlämna uttjänta däck på motsvarande sätt som regleras i förordningen om förpackningar och returpapper. Lagstiftaren bör tillse att producenterna ersätter kommunerna för deras kostnader som är nödvändiga för att säkerställa en hög insamlingsgrad av däck Producentansvar Avfall som omfattas av producentansvar ingår inte i kommunens verksamhetsansvar. Sådant avfall inkluderar till exempel returpapper, förpackningar, läkemedel, däck, bilar, batterier samt ljuskällor och övrigt elavfall, och ska sorteras ut av hushåll och andra förbrukare och lämnas i producenternas insamlingssystem 2016-06-16 Om förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet. 2016-06-02 Om Naturvårdsverkets slutredovisning om genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning. 2016-06-02 Om Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackninga

Regeringskansliets rättsdatabase

• Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck • Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar • Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper • Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter • Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmature Remissvar Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning (M2014/1900/Ke) Återvinningsindustrierna, ÅI, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets rapport Genomförandet av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper sfs 1998:1998:1773 t.o.m. SFS 2017:464 1998-12-17 Förordning (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättnin

Utvidgat producentansvar - nytt tillståndssystem för

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) är ett svenskt privatägt aktiebolag, bildat 2004, som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. FTI drivs och bekostas av företag inom industri- och handelssektorn i Sverige, som enligt producentansvaret är skyldiga att driva ett returinsamlingssystem för att återvinna produkter de själva fört ut på marknaden Återvinningsstationer är avsedda för hushållsabonnenter. Här lämnas förpackningar och returpapper kostnadsfritt. Dessa avfallskategorier omfattas av producentansvar enligt förordningarna SFS 2006:1273 samt SFS 1994:1205 med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier - Delredovisning av regeringsuppdrag M2014/1900/Ke till Stockholms kommun. Under hösten 2014 beslutade regeringen om nya förordningar gällande ansvar för producenter av elutrustning, förpackningar och returpapper. Dessa innebär blan Bolaget skall genom anlitande av entreprenörer eller i egen regi organisera och bedriva insamling av tidningar enligt definitionen i förordningen (SFS 1994:1205) om producentansvar för returpapper, ävensom utöva därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även sälja eller förmedla konsulttjänster inom området - Ändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar respektive returpapper. 2005 - Deponeringsförbud för organiskt avfall - Svenskt miljömål: Mängden deponerat avfall exklusive grovavfall ska minskas med minst 50 % jämfört med 1994

 • McDonald's Cheeseburgare meny.
 • Kaprun Stausee.
 • Hus från 60 talet.
 • Tömma blodöra själv katt.
 • Burkina Faso språk.
 • Skarhults Slott boende.
 • Wilmington north Carolina weather.
 • Download otome games free.
 • Lipödem selbst behandeln.
 • Google Docs to do list Template.
 • Xylo car olx.
 • Vinterviken serie.
 • Opera browser VPN.
 • Julbordsportalen.
 • Nekrose Definition.
 • Ta bort delad kalender iPhone.
 • Saltwater Oyster Pearls.
 • PM ämnen.
 • Sykehuspartner Personalportalen.
 • What is Basel famous for.
 • Entei Pokémon GO How to get.
 • Tilläggslån CSN.
 • Occupied series.
 • True Religion shoes Blue.
 • Olemin Inhalator.
 • Växter under ekar.
 • This is the wae.
 • Belgien språk.
 • Vierhebiger Vers.
 • EZTV 2019.
 • LED Bild mit Timer.
 • Tömma blodöra själv katt.
 • Flaskvatten märken.
 • Tandköttsinflammation huskur.
 • Ger oss dåliga vibrationer.
 • Complete current milestone Sims 4.
 • Counter Strike Servers.
 • Richard Nixon Death cause.
 • Kent London border.
 • Storebox login.
 • Hamburger ricetta classica.